نویسنده = �������� �� ������ �������� ��������������
خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 46-35

10.30480/dam.2011.35

فریده آفرین؛ اشرف السادات موسو ی لر