نویسنده = ���������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 82-67

10.30480/dam.2014.21

سید مصطفی مختاباد؛ محمدصادق صادقی پور