نویسنده = ������������ ��������
تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80

دوره 5، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 49-66

10.30480/dam.2015.137

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 66-51

10.30480/dam.2014.20

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری