نویسنده = �������������������� ������������������
تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 124-101

10.30480/dam.2011.31

نجمه بهنا م نیا؛ سیدعلیرضا گلپایگانی