نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 68-55

10.30480/dam.2012.44

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی


بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 55-39

10.30480/dam.2011.27

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی